Commit 7562602d authored by spla's avatar spla Committed by Yamagishi Kazutoshi

i18n Update Catalan translation (#10719)

* Updated Catalan strings

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update ca.yml

* Update simple_form.ca.yml

* Update simple_form.ca.yml

* Update simple_form.ca.yml

* bundle exec i18n-tasks

* Update ca.json

* Update simple_form.ca.yml

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translations

* i18n: Update Catalan translation

* i18n Update Catalan translation
parent 7e73a8b8
......@@ -17,7 +17,7 @@
"account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
"account.link_verified_on": "La propietat d'aquest enllaç es va verificar el dia {date}",
"account.locked_info": "Aquest estat de privadesa del compte està definit com a bloquejat. El propietari revisa manualment qui pot seguir-lo.",
"account.media": "Media",
"account.media": "Mèdia",
"account.mention": "Esmentar @{name}",
"account.moved_to": "{name} s'ha mogut a:",
"account.mute": "Silencia @{name}",
......@@ -77,6 +77,7 @@
"compose_form.poll.remove_option": "Elimina aquesta opció",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "Marcar mèdia com a sensible",
"compose_form.sensitive.marked": "Mèdia marcat com a sensible",
"compose_form.sensitive.unmarked": "Mèdia no està marcat com a sensible",
"compose_form.spoiler.marked": "Text es ocult sota l'avís",
......@@ -85,7 +86,7 @@
"confirmation_modal.cancel": "Cancel·la",
"confirmations.block.block_and_report": "Block & Report",
"confirmations.block.confirm": "Bloca",
"confirmations.block.message": "Estàs segur que vols blocar {name}?",
"confirmations.block.message": "Estàs segur que vols bloquejar a {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Suprimeix",
"confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols suprimir aquest estat?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Suprimeix",
......@@ -125,7 +126,7 @@
"empty_column.favourited_statuses": "Encara no tens cap toot favorit. Quan en tinguis, apareixerà aquí.",
"empty_column.favourites": "Encara ningú ha marcat aquest toot com a favorit. Quan algú ho faci, apareixera aquí.",
"empty_column.follow_requests": "Encara no teniu cap petició de seguiment. Quan rebeu una, apareixerà aquí.",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res amb aquesta etiqueta.",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res en aquesta etiqueta.",
"empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",
"empty_column.home.public_timeline": "la línia de temps pública",
"empty_column.list": "Encara no hi ha res en aquesta llista. Quan els membres d'aquesta llista publiquin nous estats, apareixeran aquí.",
......@@ -209,6 +210,7 @@
"lightbox.close": "Tancar",
"lightbox.next": "Següent",
"lightbox.previous": "Anterior",
"lightbox.view_context": "Veure el context",
"lists.account.add": "Afegir a la llista",
"lists.account.remove": "Treure de la llista",
"lists.delete": "Delete list",
......@@ -340,7 +342,6 @@
"status.reply": "Respondre",
"status.replyAll": "Respondre al tema",
"status.report": "Informar sobre @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Clic per veure",
"status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
"status.share": "Compartir",
"status.show_less": "Mostra menys",
......
......@@ -269,6 +269,7 @@ ca:
created_msg: El bloqueig de domini ara s'està processant
destroyed_msg: El bloqueig de domini s'ha desfet
domain: Domini
existing_domain_block_html: Ja has imposat uns limits més estrictes a %{name}, l'hauries de <a href="%{unblock_url}">desbloquejar-lo</a> primer.
new:
create: Crea un bloqueig
hint: El bloqueig de domini no impedirà la creació de nous comptes en la base de dades, però s'aplicaran de manera retroactiva mètodes de moderació específics sobre aquests comptes.
......@@ -655,7 +656,7 @@ ca:
invalid_token: Els tokens de Keybase són hashs de signatures i han de tenir 66 caràcters hexadecimals
verification_failed: Keybase no reconeix aquest token com a signatura del usuari de Keybase %{kb_username}. Si us plau prova des de Keybase.
wrong_user: No es pot crear una prova per a %{proving} mentre es connectava com a %{current}. Inicia sessió com a %{proving} i prova de nou.
explanation_html: Aquí pots connectar criptogràficament les teves altres identitats com ara el teu perfil de Keybase. Això permet que altres persones t'envïin missatges xifrats i continguts de confiança que els hi enviess.
explanation_html: Aquí pots connectar criptogràficament les teves altres identitats com ara el teu perfil de Keybase. Això permet que altres persones t'envïin missatges xifrats i confiar en el contingut que els hi envies.
i_am_html: Sóc %{username} a %{service}.
identity: Identitat
inactive: Inactiu
......@@ -675,7 +676,7 @@ ca:
blocking: Llista de blocats
domain_blocking: Llistat de dominis bloquejats
following: Llista de seguits
muting: Llista d'apagats
muting: Llista de silenciats
upload: Carregar
in_memoriam_html: En Memòria.
invites:
......@@ -778,7 +779,7 @@ ca:
preferences:
languages: Llengues
other: Altre
publishing: Publicació
publishing: Publicant
web: Web
relationships:
activity: Activitat del compte
......@@ -922,7 +923,7 @@ ca:
sensitive_content: Contingut sensible
terms:
body_html: |
<h2>Privacy Policy</h2>
<h2>Política de Privacitat</h2>
<h3 id="collect">Quina informació recollim?</h3>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment