Commit 993e7059 authored by ikuradon's avatar ikuradon 🐈

Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into comm.cx

parents e7538ae7 fc192b88
Pipeline #346 passed with stage
in 23 minutes and 12 seconds
......@@ -77,6 +77,7 @@
"compose_form.poll.remove_option": "Odstranit tuto volbu",
"compose_form.publish": "Tootnout",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "Označit média jako citlivá",
"compose_form.sensitive.marked": "Média jsou označena jako citlivá",
"compose_form.sensitive.unmarked": "Média nejsou označena jako citlivá",
"compose_form.spoiler.marked": "Text je skrytý za varováním",
......@@ -209,6 +210,7 @@
"lightbox.close": "Zavřít",
"lightbox.next": "Další",
"lightbox.previous": "Předchozí",
"lightbox.view_context": "Zobrazit kontext",
"lists.account.add": "Přidat do seznamu",
"lists.account.remove": "Odebrat ze seznamu",
"lists.delete": "Smazat seznam",
......
......@@ -273,6 +273,7 @@ cs:
created_msg: Blokace domény se právě vyřizuje
destroyed_msg: Blokace domény byla zrušena
domain: Doména
existing_domain_block_html: Pro účet %{name} jste již nastavil/a přísnější omezení, musíte jej nejdříve <a href="%{unblock_url}">odblokovat</a>.
new:
create: Vytvořit blokaci
hint: Blokace domény nezakáže vytváření záznamů účtů v databázi, ale bude na tyto účty zpětně a automaticky aplikovat specifické metody moderování.
......
......@@ -268,10 +268,11 @@ sk:
week_users_active: aktívni tento týždeň
week_users_new: užívateľov počas tohto týždňa
domain_blocks:
add_new: Pridaj nové doménové blokovanie
add_new: Blokuj novú doménu
created_msg: Doména je v štádiu blokovania
destroyed_msg: Blokovanie domény bolo zrušené
domain: Doména
existing_domain_block_html: Pre účet %{name} si už nahodil/a přísnejšie obmedzenie, najskôr ho teda musíš <a href="%{unblock_url}">odblokovať</a>.
new:
create: Vytvor blokovanie domény
hint: Blokovanie domény stále dovolí vytvárať nové účty v databázi, ale tieto budú spätne automaticky moderované.
......@@ -299,7 +300,7 @@ sk:
silence: Zruš stíšenie všetkých existujúcich účtov z tejto domény
suspend: Zruš suspendáciu všetkých existujúcich účtov z tejto domény
title: Zruš blokovanie domény %{domain}
undo: Vrátiť späť
undo: Vráť späť
undo: Odvolaj blokovanie domény
email_domain_blocks:
add_new: Pridaj nový
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment