Commit 9962174a authored by Marek Ľach's avatar Marek Ľach Committed by Eugen Rochko

Add strings for Slovak (#10734)

* Add strings for Slovak

* Update sk.yml
parent 9d4e9015
...@@ -115,7 +115,7 @@ sk: ...@@ -115,7 +115,7 @@ sk:
followers: Sledujúci followers: Sledujúci
followers_url: URL adresa sledujúcich followers_url: URL adresa sledujúcich
follows: Sledovania follows: Sledovania
header: Hlavička header: Záhlavie
inbox_url: URL adresa prijatých správ inbox_url: URL adresa prijatých správ
invited_by: Pozvaný/á užívateľom invited_by: Pozvaný/á užívateľom
ip: IP adresa ip: IP adresa
...@@ -138,6 +138,7 @@ sk: ...@@ -138,6 +138,7 @@ sk:
moderation_notes: Moderátorské poznámky moderation_notes: Moderátorské poznámky
most_recent_activity: Posledná aktivita most_recent_activity: Posledná aktivita
most_recent_ip: Posledná IP adresa most_recent_ip: Posledná IP adresa
no_account_selected: Nedošlo k žiadnému pozmeneniu účtov, keďže žiadne neboli vybrané
no_limits_imposed: Nie sú stanovené žiadné obmedzenia no_limits_imposed: Nie sú stanovené žiadné obmedzenia
not_subscribed: Neodoberá not_subscribed: Neodoberá
outbox_url: URL poslaných outbox_url: URL poslaných
...@@ -152,7 +153,7 @@ sk: ...@@ -152,7 +153,7 @@ sk:
reject: Zamietni reject: Zamietni
reject_all: Zamietni všetky reject_all: Zamietni všetky
remove_avatar: Vymaž avatar remove_avatar: Vymaž avatar
remove_header: Vymaž hlavičku remove_header: Vymaž záhlavie
resend_confirmation: resend_confirmation:
already_confirmed: Tento užívateľ je už potvrdený already_confirmed: Tento užívateľ je už potvrdený
send: Odošli potvrdzovací email znovu send: Odošli potvrdzovací email znovu
...@@ -319,7 +320,7 @@ sk: ...@@ -319,7 +320,7 @@ sk:
by_domain: Doména by_domain: Doména
delivery_available: Je v dosahu doručovania delivery_available: Je v dosahu doručovania
known_accounts: known_accounts:
few: "%{count} známe účty" few: "%{count} známych účtov"
one: "%{count} známy účet" one: "%{count} známy účet"
other: "%{count} známe účty" other: "%{count} známe účty"
moderation: moderation:
...@@ -340,18 +341,20 @@ sk: ...@@ -340,18 +341,20 @@ sk:
expired: Vypršalo expired: Vypršalo
title: Filtruj title: Filtruj
title: Pozvánky title: Pozvánky
pending_accounts:
title: Čakajúcich účtov (%{count})
relays: relays:
add_new: Pridaj nový federovací mostík add_new: Pridaj nový federovací mostík
delete: Vymaž delete: Vymaž
description_html: "<strong>Federovací mostík</strong> je prechodný server ktorý obmieňa veľké množstvá verejných príspevkov medzi tými servermi ktoré na od neho odoberajú, aj doňho prispievajú. <strong>Môže to pomôcť malým a stredným instanciám objavovať federovaný obsah</strong>, čo inak vyžaduje aby miestni užívatelia ručne následovali iných ľudí zo vzdialených instancií." description_html: "<strong>Federovací mostík</strong> je prechodný server, ktorý obmieňa veľké množstvá verejných príspevkov medzi tými servermi ktoré na od neho odoberajú, aj doňho prispievajú. <strong>Môže to pomôcť malým a stredným instanciám objavovať federovaný obsah</strong>, čo inak vyžaduje aby miestni užívatelia ručne následovali iných ľudí zo vzdialených instancií."
disable: Pozastav disable: Vypni
disabled: Zastavené disabled: Vypnutý
enable: Povoľ enable: Povoľ
enable_hint: Ak povolíš, tvoj server bude odoberať všetky verejné príspevky z tohto mostu, a začne posielať verejné príspevky tvojho servera na tento most. enable_hint: Ak povolíš, tvoj server bude odoberať všetky verejné príspevky z tohto mostu, a začne posielať verejné príspevky tvojho servera na tento most.
enabled: Povolené enabled: Povolené
inbox_url: URL adresa mostu inbox_url: URL adresa mostu
pending: Čakám na povolenie od prechodného mostu pending: Čaká sa na povolenie od prechodného mostu
save_and_enable: Uložiť a povoliť save_and_enable: Ulož a povoľ
setup: Nastav prepojenie s mostom setup: Nastav prepojenie s mostom
status: Stav status: Stav
title: Mosty title: Mosty
...@@ -390,7 +393,7 @@ sk: ...@@ -390,7 +393,7 @@ sk:
updated_at: Aktualizované updated_at: Aktualizované
settings: settings:
activity_api_enabled: activity_api_enabled:
desc_html: Sčítanie lokálne publikovaných príspevkov, aktívnych užívateľov, a nových registrácii, v týždenných intervaloch desc_html: Sčítanie miestne uverejnených príspevkov, aktívnych užívateľov, a nových registrácii, v týždenných intervaloch
title: Vydať hromadné štatistiky o užívateľskej aktivite title: Vydať hromadné štatistiky o užívateľskej aktivite
bootstrap_timeline_accounts: bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: Ak je prezývok viacero, každú oddeľte čiarkou. Možno zadať iba miestne, odomknuté účty. Pokiaľ necháte prázdne, je to pre všetkých miestnych administrátorov. desc_html: Ak je prezývok viacero, každú oddeľte čiarkou. Možno zadať iba miestne, odomknuté účty. Pokiaľ necháte prázdne, je to pre všetkých miestnych administrátorov.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment