Skip to content
 • tetsuya-ki's avatar
  Feat: カスタム絵文字チェック機能 (#127) · 296b63c6
  tetsuya-ki authored
  * カスタム絵文字チェックモジュールの追加
  
  * カスタム絵文字チェックモジュールの修正
  
  - README.mdやtorisetu.mdに記載
  - カスタム絵文字投稿をまとめる設定を追加(checkEmojisAtOnce)
  296b63c6