Unverified Commit 2eb72233 authored by Geitenijs's avatar Geitenijs Committed by GitHub

Update lang.nl.php

parent 373135b7
......@@ -205,10 +205,10 @@ $lang['user']['week'] = 'week';
$lang['user']['weeks'] = 'weken';
$lang['user']['spamfilter'] = 'Spamfilter';
$lang['admin']['spamfilter'] = 'Spamfilter';
$lang['user']['spamfilter_wl'] = 'Witte lijst';
$lang['user']['spamfilter_wl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de witte lijst om ze <b>nooit</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_bl'] = 'Zwarte lijst';
$lang['user']['spamfilter_bl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de zwarte lijst om ze <b>altijd</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_wl'] = 'Whitelist';
$lang['user']['spamfilter_wl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de whitelist om ze <b>nooit</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_bl'] = 'Blacklist';
$lang['user']['spamfilter_bl_desc'] = 'Zet e-mailadressen op de blacklist om ze <b>altijd</b> als spam te markeren.<br>Deze lijst wordt niet toegepast op een gedeeld aliasadres.<br>Wildcards (*) zijn toegestaan.';
$lang['user']['spamfilter_behavior'] = 'Beoordeling';
$lang['user']['spamfilter_table_rule'] = 'Regel';
$lang['user']['spamfilter_table_action'] = 'Handeling';
......@@ -563,9 +563,9 @@ $lang['admin']['f2b_max_attempts'] = 'Maximaal aantal pogingen';
$lang['admin']['f2b_retry_window'] = 'Tijdsbestek voor maximale pogingen (s)';
$lang['admin']['f2b_netban_ipv4'] = 'Voer de IPv4-subnetgrootte in waar de verbanning van kracht moet zijn (8-32)';
$lang['admin']['f2b_netban_ipv6'] = 'Voer de IPv6-subnetgrootte in waar de verbanning van kracht moet zijn (8-128)';
$lang['admin']['f2b_whitelist'] = 'Netwerken/hosts op de witte lijst';
$lang['admin']['f2b_blacklist'] = 'Netwerken/hosts op de zwarte lijst';
$lang['admin']['f2b_list_info'] = 'Een host of netwerk op de zwarte lijst gaat altijd boven eenzelfde op de witte lijst <b>Het doorvoeren van wijzigingen kan enkele seconden in beslag nemen.</b>';
$lang['admin']['f2b_whitelist'] = 'Netwerken/hosts op de whitelist';
$lang['admin']['f2b_blacklist'] = 'Netwerken/hosts op de blacklist';
$lang['admin']['f2b_list_info'] = 'Een host of netwerk op de blacklist gaat altijd boven eenzelfde op de whitelist. <b>Het doorvoeren van wijzigingen kan enkele seconden in beslag nemen.</b>';
$lang['admin']['search_domain_da'] = 'Zoek domeinen';
$lang['admin']['r_inactive'] = 'Inactieve beperkingen';
$lang['admin']['r_active'] = 'Actieve beperkingen';
......@@ -744,7 +744,7 @@ $lang['mailbox']['disable_x'] = "Schakel uit";
$lang['edit']['spam_score'] = "Stel een aangepaste spamscore in";
$lang['user']['spam_score_reset'] = "Herstel naar standaardwaarde";
$lang['edit']['spam_policy'] = "Voeg onderdelen toe, of verwijder onderdelen van de witte en zwarte lijst";
$lang['edit']['spam_policy'] = "Voeg onderdelen toe, of verwijder onderdelen van de white- of blacklist";
$lang['edit']['spam_alias'] = "Maak een nieuw tijdelijk alias aan, of pas deze aan";
$lang['danger']['comment_too_long'] = "Opmerkingen mogen niet langer dan 160 karakters zijn";
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment