Unverified Commit 3492f36e authored by Geitenijs's avatar Geitenijs Committed by GitHub

Update lang.nl.php

parent b830f462
......@@ -902,4 +902,4 @@ $lang['danger']['extra_acl_invalid_domain'] = 'Extern verzendadres "%s" gebruikt
$lang['admin']['rspamd_global_filters_agree'] = "Ik ben me ervan bewust dat aanpassingen desastreuze gevolgen kunnen hebben";
$lang['admin']['rspamd_global_filters'] = 'Globale filters';
$lang['admin']['rspamd_global_filters_info'] = 'Ieder globaal filter heeft zijn eigen functie, zie de namen. De velden kunnen enkel regular expressions bevatten met het formaat "/pattern/options", bijvoorbeeld <code>/.+@domain\.tld/i</code>.<br>Ondanks dat alle invoer wordt gecontroleerd op fouten, is het toch mogelijk dat Rspamd onbruikbaar wordt als deze de invoer niet kan lezen.';
$lang['admin']['rspamd_global_filters_info'] = 'Ieder globaal filter heeft zijn eigen functie, zie de namen. De velden kunnen enkel regular expressions bevatten met het formaat "/pattern/options", bijvoorbeeld <code>/.+@domain\.tld/i</code>.<br>Ondanks dat alle invoer wordt gecontroleerd op fouten, is het toch mogelijk dat Rspamd onbruikbaar wordt als deze de invoer niet kan lezen.<br>Als je problemen ervaart, <a href="" data-toggle="modal" data-container="rspamd-mailcow" data-target="#RestartContainer">herstart Rspamd</a> dan om de filters opnieuw te laten lezen.';
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment