Unverified Commit 9ebed5ef authored by Geitenijs's avatar Geitenijs Committed by GitHub

Update lang.nl.php

parent 3492f36e
......@@ -59,8 +59,8 @@ $lang['warning']['domain_added_sogo_failed'] = "Domein is toegevoegd, maar het h
$lang['danger']['rl_timeframe'] = "Ratelimit-tijdsbestek is ongeldig";
$lang['success']['rl_saved'] = "Ratelimit voor object %s is opgeslagen";
$lang['success']['acl_saved'] = "Toegangscontrole voor object %s is opgeslagen";
$lang['success']['deleted_syncjobs'] = "Synchronisatietaken %s zijn verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjob'] = "Synchronisatietaak %s is verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjobs'] = "Sync jobs %s zijn verwijderd";
$lang['success']['deleted_syncjob'] = "Sync job %s is verwijderd";
$lang['success']['delete_filters'] = "Filters %s zijn verwijderd";
$lang['success']['delete_filter'] = "Filter %s is verwijderd";
$lang['danger']['invalid_bcc_map_type'] = "Ongeldig BCC-kaart type";
......@@ -196,7 +196,7 @@ $lang['user']['alias_remove_all'] = 'Verwijder alle aliassen';
$lang['user']['alias_time_left'] = 'Resterende tijd';
$lang['user']['alias_full_date'] = 'd.m.Y, H:i:s T';
$lang['user']['alias_select_validity'] = 'Geldigheid';
$lang['user']['sync_jobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['user']['sync_jobs'] = 'Sync jobs';
$lang['user']['expire_in'] = 'Verloopt over';
$lang['user']['hour'] = 'uur';
$lang['user']['hours'] = 'uren';
......@@ -240,11 +240,11 @@ $lang['user']['tag_help_example'] = 'Voorbeeld van een e-maildres met tag: ik<b>
$lang['user']['eas_reset'] = 'Herstel ActiveSync-apparaatcache';
$lang['user']['eas_reset_now'] = 'Herstel nu';
$lang['user']['eas_reset_help'] = "In de meeste gevallen verhelpt dit problemen met ActiveSync op je apparaten<br><b>Let wel:</b> alle mails, contacten en agenda''s zullen opnieuw gedownload worden!";
$lang['user']['eas_reset_help'] = "In de meeste gevallen verhelpt dit problemen met ActiveSync op je apparaten<br><b>Let wel:</b> alle mails, contacten en agenda's zullen opnieuw gedownload worden!";
$lang['user']['sogo_profile_reset'] = 'Herstel SOGo-profiel';
$lang['user']['sogo_profile_reset_now'] = 'Herstel nu';
$lang['user']['sogo_profile_reset_help'] = "Dit zal het SOGo-profiel van deze gebruiker verwijderen, en daarbij <b>alle gegevens, inclusief contacten en agenda''s, permanent verwijderen</b>.";
$lang['user']['sogo_profile_reset_help'] = "Dit zal het SOGo-profiel van deze gebruiker verwijderen, en daarbij <b>alle gegevens, inclusief contacten en agenda's, permanent verwijderen</b>.";
$lang['user']['encryption'] = 'Versleuteling';
$lang['user']['username'] = 'Gebruikersnaam';
......@@ -255,7 +255,7 @@ $lang['user']['active'] = 'Actief';
$lang['user']['action'] = 'Handeling';
$lang['user']['edit'] = 'Wijzig';
$lang['user']['remove'] = 'Verwijder';
$lang['user']['create_syncjob'] = 'Voeg een nieuwe synchronisatietaak toe';
$lang['user']['create_syncjob'] = 'Voeg een nieuwe sync job toe';
$lang['start']['mailcow_apps_detail'] = 'Gebruik een Mailcow-app om je e-mails, agenda, contacten en meer te bekijken.';
$lang['start']['mailcow_panel_detail'] = '<b>Domeinbeheerders</b> kunnen postvakken en aliassen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Ook kunnen ze domeinen aanpassen en informatie over deze verkrijgen.<br><b>Gebruikers</b> kunnen tijdelijke aliassen aanmaken, hun wachtwoord aanpassen en de spamfilterinstellingen wijzigen.';
......@@ -339,7 +339,7 @@ $lang['edit']['sogo_visible_info'] = 'Deze optie beïnvloedt enkel objecten die
$lang['mailbox']['sogo_visible'] = 'Alias is zichtbaar in SOGo';
$lang['mailbox']['sogo_visible_y'] = 'Toon alias in SOGo';
$lang['mailbox']['sogo_visible_n'] = 'Verberg alias in SOGo';
$lang['edit']['syncjob'] = 'Wijzig synchronisatietaak';
$lang['edit']['syncjob'] = 'Wijzig sync job';
$lang['edit']['hostname'] = 'Hostname';
$lang['edit']['encryption'] = 'Versleuteling';
$lang['edit']['maxage'] = 'Maximale leeftijd van berichten (in dagen) die extern worden opgehaald<br><small>(0 = negeer leeftijd)</small>';
......@@ -407,7 +407,7 @@ $lang['acl']['tls_policy'] = 'Versleutelingsbeleid';
$lang['acl']['spam_score'] = 'Spamscore';
$lang['acl']['spam_policy'] = 'Blacklist/Whitelist';
$lang['acl']['delimiter_action'] = 'Delimiter-actie';
$lang['acl']['syncjobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['acl']['syncjobs'] = 'Sync jobs';
$lang['acl']['eas_reset'] = 'Herstel ActiveSync-apparaatcache';
$lang['acl']['sogo_profile_reset'] = 'Herstel SOGo-profiel';
$lang['acl']['quarantine'] = 'Quarantaine-acties';
......@@ -441,7 +441,7 @@ $lang['user']['weekly'] = 'Wekelijks';
$lang['user']['quarantine_notification_info'] = 'Zodra een notificatie is verzonden, worden de items als gelezen gemarkeerd en zullen er geen meldingen meer over diezelfde items verstuurd worden.';
$lang['add']['generate'] = 'genereer';
$lang['add']['syncjob'] = 'Voeg een nieuwe synchronisatietaak toe';
$lang['add']['syncjob'] = 'Voeg een nieuwe sync job toe';
$lang['add']['syncjob_hint'] = 'Wees ervan bewust dat de authenticatiedata onversleuteld wordt opgeslagen!';
$lang['add']['hostname'] = 'Host';
$lang['add']['destination'] = 'Bestemming';
......@@ -510,7 +510,7 @@ $lang['edit']['sieve_type'] = 'Filtertype';
$lang['mailbox']['set_prefilter'] = 'Stel in als voorfilter';
$lang['mailbox']['set_postfilter'] = 'Stel in als nafilter';
$lang['mailbox']['filters'] = 'Filters';
$lang['mailbox']['sync_jobs'] = 'Synchronisatietaken';
$lang['mailbox']['sync_jobs'] = 'Sync jobs';
$lang['mailbox']['inactive'] = 'Inactief';
$lang['edit']['validate_save'] = 'Verifieer en sla op';
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment