Commit 7185ae17 authored by Weblate's avatar Weblate

Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

parents 332be9b4 e7d22fa0
......@@ -27,13 +27,13 @@
"Open user settings": "Otvoriť používateľské nastavenia",
"Previous/next recently visited room or community": "Predchádzajúca/ďalšia nedávno navštívená miestnosť alebo komunita",
"Go to your browser to complete Sign In": "Prejdite do prehliadača a dokončite prihlásenie",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot pre počítače (%(platformName)s)",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot Desktop (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Nepodporovaný prehliadač",
"Your browser can't run Riot": "Váš prehliadač nerozbehne Riot",
"Riot uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "Riot používa komplexnejšie funkcie prehliadača, ktoré nie sú podporované vo vašom prehliadači.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Prosím, nainštalujte si <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> alebo <safariLink>Safari</safariLink> pre najlepší zážitok.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať vás súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať váš súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem riziku a chcem pokračovať",
"Go to Riot.im": "Prejsť na Riot.im",
"Failed to start": "Zapnutie zlyhalo"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment