Commit 8a971e59 authored by Weblate's avatar Weblate
Browse files

Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

parents e3680072 d60f1553
......@@ -18,7 +18,7 @@
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "A configuración de Riot contén JSON non válido. Corrixe o problema e recarga a páxina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "A mensaxe desde o intérprete é: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON non válido",
"Your Riot is misconfigured": "Riot está mal configurado",
"Your Riot is misconfigured": "O teu Riot está mal configurado",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Fallo non agardado ao preparar a app. Detalles na consola.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Configuración non válida: só se pode indicar un de default_server_config, default_server_name, ou default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Configuración non válida: non se indicou servidor por omisión.",
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
"Dismiss": "Atmesti",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizuoti, šifruoti pokalbiai ir bendradarbiavimas, veikiantis su [matrix]",
"Sign In": "Prisijungti",
"Create Account": "Sukurti paskyrą",
"Create Account": "Sukurti Paskyrą",
"Need help?": "Reikia pagalbos?",
"Explore rooms": "Žvalgyti kambarius",
"Room Directory": "Kambarių katalogas",
......
......@@ -27,13 +27,13 @@
"Open user settings": "Otvoriť používateľské nastavenia",
"Previous/next recently visited room or community": "Predchádzajúca/ďalšia nedávno navštívená miestnosť alebo komunita",
"Go to your browser to complete Sign In": "Prejdite do prehliadača a dokončite prihlásenie",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot pre počítače (%(platformName)s)",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot Desktop (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Nepodporovaný prehliadač",
"Your browser can't run Riot": "Váš prehliadač nerozbehne Riot",
"Riot uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "Riot používa komplexnejšie funkcie prehliadača, ktoré nie sú podporované vo vašom prehliadači.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Prosím, nainštalujte si <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> alebo <safariLink>Safari</safariLink> pre najlepší zážitok.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať vás súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať váš súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem riziku a chcem pokračovať",
"Go to Riot.im": "Prejsť na Riot.im",
"Failed to start": "Zapnutie zlyhalo"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment