Commit a2914cff authored by Microtus62's avatar Microtus62 Committed by Weblate

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (36 of 36 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/sk/
parent 492dd42f
......@@ -27,7 +27,7 @@
"Open user settings": "Otvoriť používateľské nastavenia",
"Previous/next recently visited room or community": "Predchádzajúca/ďalšia nedávno navštívená miestnosť alebo komunita",
"Go to your browser to complete Sign In": "Prejdite do prehliadača a dokončite prihlásenie",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot pre počítače (%(platformName)s)",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riot Desktop (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Nepodporovaný prehliadač",
"Your browser can't run Riot": "Váš prehliadač nerozbehne Riot",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment