Commit e7d22fa0 authored by yuuki-san's avatar yuuki-san Committed by Weblate

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 100.0% (36 of 36 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/sk/
parent a2914cff
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Your browser can't run Riot": "Váš prehliadač nerozbehne Riot",
"Riot uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "Riot používa komplexnejšie funkcie prehliadača, ktoré nie sú podporované vo vašom prehliadači.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Prosím, nainštalujte si <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> alebo <safariLink>Safari</safariLink> pre najlepší zážitok.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať vás súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Môžete naďalej používať váš súčasný prehliadač, ale niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať a zážitok z aplikácie nemusí byť optimálny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem riziku a chcem pokračovať",
"Go to Riot.im": "Prejsť na Riot.im",
"Failed to start": "Zapnutie zlyhalo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment